Polityka Prywatności - Instytut Badań Pollster

http://pollster.pl/


Prywatność zbieranych przez nas danych jest dla nas bardzo ważna. W poniżej Polityce Prywatności przedstawimy Ci zasady, którymi kierujemy się przy zbieraniu i zarządzaniu danymi.

1) O usługach Instytutu Badań Pollster

Główne obszary działań Instytutu Badań Pollster to:

Naszym celem jest dostarczanie wiedzy biznesowej naszym klientom oraz pomoc w dostarczaniu odbiorcom internetowych reklam dostosowanych do ich zainteresowań. Dzięki naszym usługom reklamy są mniej inwazyjne i lepiej odpowiadające potrzebom internautów.

2) Opis technologii

Instytut Badań Pollster na współpracujących stronach internetowych oznacza użytkowników za pomocą unikalnego identyfikatora który jest zapisywany w stałym pliku cookie. Informacje o ruchu użytkowników na współpracujących stronach przekazywane są anonimowo za pomocą pixli umieszczonych na tych stronach. Dane o ruchu użytkowników na współpracujących stronach internetowych łączone są z statystycznie obrobionymi wynikami wybranych badań w technologii CAWI.

Co to jest CAWI?

CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) jest to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Co to są pliki COOKIE?

Pliki "COOKIE" to małe pliki tekstowe umieszczane w pamięci przeglądarki internetowej przez strony internetowe. Aby dowiedzieć się więcej o plikach tego typu, odwiedź stronę http://wszystkoociasteczkach.pl

W każdym momencie istnieje możliwość całkowitego wyłączenia obsługi plików cookie lub ręcznego usuwania poszczególnych plików w Twojej przeglądarce internetowej.

Co to jest pixel oznaczający?

Pixel oznaczający jest to mały, niewidoczny obrazek ładowany na stronach internetowych służący do wymiany informacji pomiędzy wydawcą strony i dostawcami usług zamieszczonych na stronie. Na przykład firma odpowiedzialna za wyświetlanie reklam na danej stronie internetowej, za pomocą pixla oznaczającego na stronie wydawcy może prowadzić statystyki dot. wyświetlania reklam na stronie.

3) Zbieranie danych i ich użycie

Dane które zbieramy to:

Dane które zbieramy i przetwarzamy są anonimowe, identyfikowane tylko i wyłącznie za pomocą identyfikatorów zawartych w plikach cookie używanych przez nasze usługi. Na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Ciebie jako osoby. Nie posiadamy i nie zbieramy informacji o adresach zamieszkania, ani żadnych dodatkowych informacji pozwalających na powiązanie indywidualnej osoby z danymi, które przetwarzamy.

Jedynym wyjątkiem w którym zbieramy dane osobiste są specjalne projekty badawcze w których zbieramy takie dane w celu wynagrodzenia uczestników lub umożliwienia uczestniczenia w projekcie składającym się z kilku etapów. W takim przypadku zapisanie i użycie tych danych jest uregulowane specjalnym regulaminem akceptowanym przez uczestników badania. Dane zebrane w ten sposób są używane zgodnie z regulaminem, tylko na potrzeby danego projektu badawczego. Nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób oraz nie są udostępniane innym podmiotom.

Nie zapisujemy i nie używamy identyfikatorów sprzętowych komputerów takich jak np. MAC Adress

Informacje o adresach IP są zbierane tylko i wyłączenie w celach weryfikacyjnych. Nie są używane w żaden inny sposób.

Wszystkie zbierane przez nas dane są poddawane obróbce statystycznej i są prezentowane w zbiorczych raportach lub są używane do poprawienia jakości wyświetlanych reklam.

Przetworzone dane mogą być przekazywane naszym partnerom, w celu umożliwienia im emisji reklam do wybranych grup osób. Przekazywane dane zawsze dotyczą całych grup osób, nigdy nie dotyczą pojedynczych użytkowników i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych osób. Dbamy, aby dane były przekazywane jedynie partnerom, którzy chronią prywatność użytkowników. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umów, zaś użycie przekazanych danych reguluje polityka prywatności partnera, do którego dane zostały przekazane.

4) Możliwości wypisania się

Jeśli nie chcesz aby dane o Twoim zachowaniu na stronach internetowych były zbierane i kojarzone z Twoją przeglądarką internetową zapoznaj się z informacjami na poniższej stronie:

http://pollster.pl/opt-out/index.html

5) Ważność danych

Plik cookie zawierający unikalny identyfikator wygasa w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktualizacji.

6) Bezpieczeństwo danych

Instytut Badań Pollster zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności przechowywanych i przetwarzanych danych. Stosowane są wszelkie możliwe środki ostrożności takie jak: szyfrowanie, firewall oraz stały nadzór specjalistów nad naszą infrastrukturą.

7) Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skorzystaj z danych kontaktowych które znajdziesz na poniższej stronie:

http://instytut-pollster.pl/kontakt/

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt na adres iod@pollster.pl

8) Informacja o możliwych zmianach polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. W przypadku rewizji przez nas Polityki Prywatności informacja zmian zostanie umieszczona na tej stronie.


Privacy Policy - Instytut Badań Pollster

The privacy of data is very important to us. Below, in the Privacy Policy, we shall provide you with our rules and regulations on collecting and governing data.

1) About services provided by Instytut Badań Pollster

Main areas of Instytut Badań Pollster’s expertise are:

It is our aim to provide our clients with business knowledge and to help them provide their users with personalised internet ads that they are interested in. Thanks to our services ads are less invasive and more corresponding to the users’ needs.

2) Description of technology

Instytut Badań Pollster tags users on partners’ websites with an unique identifier that is saved in a cookie file. The information about pages visited by the users on partners’ websites are transferred anonymously using pixel tags displayed on those websites. The data about the web traffic on partners’ websites are matched with statistically processed data from selected CAWI research.

What is CAWI?

CAWI (abbreviation from. Computer-Assisted Web Interview) is a method of collecting data in quantitative research of market and public opinion, in which the respondent is asked to fill out a digital survey.

What are Cookies?

Cookie files are small text files stored by websites in the memory of the user’s browser. To find out more about those files, visit http://wszystkoociasteczkach.pl.

You can turn the service of cookies off or manually delete selected files on your browser at any moment.

What is a pixel tag?

A pixel tag is a small, invisible image placed on websites in order to exchange information between the publishers of the website and the providers of services placed on the website.

For example a company responsible for displaying ads on a selected website can, thanks to a pixel tag on the publisher’s website, conduct statistics on the display of ads on the website.

3) Data collection and use

We collect the following data:

Data that we collect and process are anonymous, identified only by identifiers included in cookies used by our services.

Basing on that we cannot identify you as a person. We neither have nor collect data on addresses or other information that would make it possible to link a private person with data that we process.

The only exception, in which we collect personal data, are special research project, in which we collect such data in order to reward users or enable them to take part in a multistage projects. In such cases storage and usage of data is regulated by special regulations accepted by the users taking part in the survey.

The data collected in this way are used according to the regulations only for the purposes of the research project. They are neither processed in an automated manner nor shared with other entities.

We neither save nor use hardware identifiers such as e.g. MAC Address.

Information about IP addresses are collected only for verification purposes. They are not used in any other way.

All data collected by us are processed statistically and presented in summary reports or used to improve the quality of displayed ads.

Processed data can be handed over to our partners to enable them the emission of ads to specific groups of people. The shared data always concerns whole groups of people and never individual users and does not make it possible to identify specific persons. We share data only with partners that secure the privacy of the users. The transfer of data is based on contracts and the use of them is regulated by the privacy policy of the partner, to which the data was handed over.

4) The possibilities of opting out

If you do not want the information about your behaviour on internet websites to be collected and associated with you, see the information on the page below:

http://pollster.pl/opt-out/index.html

5) Validity of data

A cookie file containing an unique identifier expires in 12 months from the last update.

6) Data security

Instytut Badań Pollster is committed to ensuring the security and confidentiality of stored and processed data. We are using industry-standard security measures like: encryption, firewall and constant supervision of specialists over our infrastructure.

7) Contact

If you have any questions or doubts, use contact data that you can find on: http://instytut-pollster.pl/kontakt/

Contact the Data Protection Officer at iod@pollster.pl

8) Information on possible changes in Privacy Policy

We reserve the right to change or update this Privacy Policy. In case of revision in the Privacy Policy the information about changes will be published on this website.