Polityka Prywatności - Instytut Badań Pollster

https://pollster.pl


Prywatność zbieranych przez nas danych jest dla nas bardzo ważna. W poniżej Polityce Prywatności przedstawimy Ci zasady, którymi kierujemy się przy zbieraniu i zarządzaniu danymi.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Accorp Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, lub przez e-mail: [email protected]

II. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa lub przez e-mail: [email protected]

III. Cele przetwarzania danych, podstawy prawne, oraz okresy przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych oraz przez wskazany poniżej czas:

IV. Podejmowanie zautomatyzowanych decyzji i profilowanie

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie danych, w tym w oparciu o profilowanie.

V. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym zaufanym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, systemów do mailingów oraz podwykonawcom naszych usług, podmiotom świadczącym usługi w zakresie pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

VI. Dobrowolność podania danych

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do obsługi Państwa zapytania, wniosku lub żądania. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia sprawy.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji marketingowych jest dobrowolne.

VII. O usługach Instytutu Badań Pollster

1) Główne obszary działań Instytutu Badań Pollster to:

Naszym celem jest dostarczanie wiedzy biznesowej naszym klientom oraz pomoc w dostarczaniu odbiorcom internetowych reklam dostosowanych do ich zainteresowań. Dzięki naszym usługom reklamy są mniej inwazyjne i lepiej odpowiadające potrzebom internautów.

2) Opis technologii

Instytut Badań Pollster na współpracujących stronach internetowych oznacza użytkowników za pomocą unikalnego identyfikatora który jest zapisywany w stałym pliku cookie. Informacje o ruchu użytkowników na współpracujących stronach przekazywane są anonimowo za pomocą pixli umieszczonych na tych stronach. Dane o ruchu użytkowników na współpracujących stronach internetowych łączone są z statystycznie obrobionymi wynikami wybranych badań w technologii CAWI.

Co to jest CAWI?

CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) jest to metoda zbierania informacji w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej, w której respondent jest proszony o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej.

Co to są pliki COOKIE?

Pliki "COOKIE" to małe pliki tekstowe umieszczane w pamięci przeglądarki internetowej przez strony internetowe. Aby dowiedzieć się więcej o plikach tego typu, odwiedź stronę https://wszystkoociasteczkach.pl

W każdym momencie istnieje możliwość całkowitego wyłączenia obsługi plików cookie lub ręcznego usuwania poszczególnych plików w Twojej przeglądarce internetowej.

Co to jest pixel oznaczający?

Pixel oznaczający jest to mały, niewidoczny obrazek ładowany na stronach internetowych służący do wymiany informacji pomiędzy wydawcą strony i dostawcami usług zamieszczonych na stronie. Na przykład firma odpowiedzialna za wyświetlanie reklam na danej stronie internetowej, za pomocą pixla oznaczającego na stronie wydawcy może prowadzić statystyki dot. wyświetlania reklam na stronie.

VIII. Zbieranie danych i ich użycie

Dane które zbieramy to:

Dane które zbieramy i przetwarzamy są anonimowe, identyfikowane tylko i wyłącznie za pomocą identyfikatorów zawartych w plikach cookie używanych przez nasze usługi. Na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Ciebie jako osoby. Nie posiadamy i nie zbieramy informacji o adresach zamieszkania, ani żadnych dodatkowych informacji pozwalających na powiązanie indywidualnej osoby z danymi, które przetwarzamy.

Jedynym wyjątkiem w którym zbieramy dane osobiste są specjalne projekty badawcze w których zbieramy takie dane w celu wynagrodzenia uczestników lub umożliwienia uczestniczenia w projekcie składającym się z kilku etapów. W takim przypadku zapisanie i użycie tych danych jest uregulowane specjalnym regulaminem akceptowanym przez uczestników badania. Dane zebrane w ten sposób są używane zgodnie z regulaminem, tylko na potrzeby danego projektu badawczego. Nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób oraz nie są udostępniane innym podmiotom.

Nie zapisujemy i nie używamy identyfikatorów sprzętowych komputerów takich jak np. MAC Adress

Informacje o adresach IP są zbierane tylko i wyłączenie w celach weryfikacyjnych. Nie są używane w żaden inny sposób.

Wszystkie zbierane przez nas dane są poddawane obróbce statystycznej i są prezentowane w zbiorczych raportach lub są używane do poprawienia jakości wyświetlanych reklam.

Przetworzone dane mogą być przekazywane naszym partnerom, w celu umożliwienia im emisji reklam do wybranych grup osób. Przekazywane dane zawsze dotyczą całych grup osób, nigdy nie dotyczą pojedynczych użytkowników i nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnych osób. Dbamy, aby dane były przekazywane jedynie partnerom, którzy chronią prywatność użytkowników. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie umów, zaś użycie przekazanych danych reguluje polityka prywatności partnera, do którego dane zostały przekazane.

IX. Możliwości wypisania się

Jeśli nie chcesz aby dane o Twoim zachowaniu na stronach internetowych były zbierane i kojarzone z Twoją przeglądarką internetową zapoznaj się z informacjami na poniższej stronie:

https://pollster.pl/opt-out/index.html

X. Ważność danych

Plik cookie zawierający unikalny identyfikator wygasa w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktualizacji.

XI. Bezpieczeństwo danych

Instytut Badań Pollster zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności przechowywanych i przetwarzanych danych. Stosowane są wszelkie możliwe środki ostrożności takie jak: szyfrowanie, firewall oraz stały nadzór specjalistów nad naszą infrastrukturą.

XII. Przekazywanie danych poza EOG

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacjom międzynarodowym.

XIII. Twoje prawa

Na zasadach określonych w RODO masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

XIV. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości skorzystaj z danych kontaktowych które znajdziesz na poniższej stronie:

https://instytut-pollster.pl/kontakt/

W przypadku chęci skorzystania z Twoich praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu [email protected].

XV. Informacja o możliwych zmianach polityki prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany lub aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. W przypadku rewizji przez nas Polityki Prywatności informacja zmian zostanie umieszczona na tej stronie.


Privacy Policy - Instytut Badań Pollster

https://pollster.pl


We place a high priority on protecting the privacy of the data we gather. The following Privacy Policy outlines the guiding principles for our data management and gathering efforts as well as some basic information on data processing:

I. Data Controller

The controller of your personal data will be Accorp Sp. z o.o. headquartered in Warsaw at 10 Jubilerska, 04-190 Warsaw, (hereinafter referred to as: „we/us”). You can contact us in the following ways: by letter to the address of the Data Protection Officer: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, or via e-mail: [email protected]

II. Data Protection Officer

We have appointed a Data Protection Officer. You can contact this person for all inquiries about how your personal data is processed and how to exercise your data processing rights. You can contact Data Protection Officer in the following ways: by letter to the address: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Accorp Sp. z o.o.. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, or via e-mail: [email protected]

III. Data processing purposes, legal basis, and duration of data storage

We will process your personal data for the following purposes and based on the following regulations as well as for the period of time specified below:

IV. Automated decision making and profiling

We will not make any decisions related to you based solely on automated data processing, including profiling.

V. Data recipients

We may share your personal data with our trusted partners who will be performing services involving personal data processing, e.g. providers of IT services, mailing systems and our subcontractors – companies offering services related to measuring effectiveness of advertising campaigns. These entities process data pursuant to a contract with us and only in compliance with our instructions.

VI. Voluntary data sharing

Processing of personal data is necessary to handle your inquiry, request or demand. Refusing to provide data may result in the inability to respond, to clarify the matter.

Your consent to the use of your personal data for the aim of sending you marketing materials is optional.

VII. About services of Instytut Badań Pollster

1) The key areas of Instytut Badań Pollster operations are as follows:

Our goal is to provide our clients with business knowledge and help them deliver online advertising to their target users which would meet their interests. Our services make the advertising less intrusive and more adjusted to internet users’ needs.

2) About the technology

Instytut Badań Pollster tags users on the partners’ sites with a unique identification which is saved in a fixed cookie file. Anonymous information about user traffic on partners’ sites is transmitted through the use of pixels put on these sites. User traffic data on partners’ websites are combined with statistically processed data from selected CAWI studies.

What is CAWI?

CAWI (Computer-Assisted Web Interview) is a data collection method used in quantitative market research and opinion polls where respondent is asked to fill in a questionnaire in an electronic form.

What are COOKIE files?

"COOKIES" are small text files stored by websites in internet browsers’ memory. To learn more about this type of files, visit https://wszystkoociasteczkach.pl

You can turn the service of cookies off or manually delete selected files on your browser at any moment.

What is a pixel tag?

Pixel tag is a little invisible image loaded on websites to exchange information between website publisher and the providers of services featured on the site. For instance, a company responsible for displaying ads on a given website may use the pixel tag on publisher’s site to keep statistics regarding ads displayed on this site.

VIII. Data collection and its usage

The following data are collected:

Data that we collect and process are anonymous, identified only by identifiers included in cookies used by our services. Basing on that we cannot identify you as a person. We neither have nor collect data on addresses or other information that would make it possible to link a private person with data that we process.

The only exception is a specific study project where we gather personal information to reward consumers or allow them to participate in a multi-stage research projects. In these instances, specific regulations accepted by the survey participants govern the storage and use of the data. The data collected in this way are used according to the regulations only for the purposes of the research project. They are neither processed in an automated manner nor shared with other entities.

We neither save nor use hardware identifiers such as e.g. MAC Address.

IP address information is only gathered for verification purposes. It is not used in any other way.

All data that we collect is statistically analyzed, summarized in reports, and used to enhance the quality of displayed ads.

Processed data may be shared with our partners so they can target certain audiences with advertisements. The shared data never pertains to a single user, but rather entire groups of users, and it is impossible to identify any particular individuals. We only share personal data with partners who protect users' privacy. Data transfers are governed by contracts, and the partner to whom the data was sent has a privacy policy that governs how those data are used.

IX. Opting out

If you do not want the information about your behavior on internet websites to be collected and associated with your browser, check the information on the following website:

https://pollster.pl/opt-out/index.html

X. Data validity

A cookie file containing an unique identifier expires in 12 months from the last update.

XI. Data safety

Instytut Badań Pollster is committed to ensuring the security and confidentiality of stored and processed data. We apply the industry-standard security measures such as: encryption, firewall and constant professional supervision over our infrastructure.

XII. Transfers of data outside the EEA

Your personal data are not transferred beyond the European Economic Area (EEA) or to international organizations.

XIII. Your rights

You are entitled to the following rights related to data processing as stipulated in GPDR regulations:

XIV. Contact

If you have any questions or doubts, use the contact data provided on the following website:

https://instytut-pollster.pl/kontakt/

Should you wish to use your rights, please contact our data protection officer at the following e-mail address [email protected].

XV. Note about possible revisions to the privacy policy

The aforementioned Privacy Policy may change or be updated at any time. Should any changes be made to the Privacy Policy, a notice of those changes will be provided on this page.